39 Jiù duó le Dǐbì hé shǔ Dǐbì de chéngyì , yòu qín huò Dǐbì de wáng , yòng dāo jiāng zhèxie chéng zhōng de rénkǒu jìn xíng shā miè , méiyǒu liú xià yī gè . tā daì Dǐbì hé Dǐbì wáng , xiàng cóng qián daì Xībǎilún hé Lìná yǔ Lìná wáng yíyàng .