YuēShūyàjì 10:40

40 Zhèyàng , Yuēshūyà jī shā quán dì de rén , jiù shì shān dì , nán dì , gāo yuán , shān pō de rén , hé nàxiē dì de zhū wáng , méiyǒu liú xià yī gè . jiāng fán yǒu qìxī de jìn xíng shā miè , zhēng rú Yēhéhuá Yǐsèliè de shén suǒ fēnfu de .