10 Zì cóng Yēhéhuá duì Móxī shuō zhè huà de shíhou , Yēhéhuá zhào tā suǒ yīngxǔ de shǐ wǒ cún huó zhè sì shí wǔ nián . qí jiàn Yǐsèliè rén zaì kuàngyĕ xíng zǒu . kàn nǎ , xiànjīn wǒ bá shí wǔ suì le ,