YuēShūyàjì 14:9

9 Dàng rì Móxī qǐshì shuō , nǐ jiǎo suǒ tà zhī dì déng yào guī nǐ hé nǐde zǐsūn yǒngyuǎn wéi yè , yīnwei nǐ zhuān xīn gēn cóng Yēhéhuá wǒde shén .