YuēShūyàjì 14:11

11 Wǒ háishì qiángzhuàng , xiàng Móxī dǎfa wǒ qù de nà tiān yíyàng . wúlùn shì zhēng zhàn , shì chūrù , wǒde lìliang nàshí rúhé , xiànzaì háishì rúhé .