8 Huá dì shì de rén qǐshēn qù de shíhou , Yuēshūyà zhǔfu tāmen shuō , nǐmen qù zǒu biàn nà dì , huá míng dì shì , jiù huí dào wǒ zhèlǐ lái . wǒ yào zaì Shìluó zhèlǐ , Yēhéhuá miànqián , wèi nǐmen niānjiū .