YuēShūyàjì 18:7

7 Lìwèi rén zaì nǐmen zhōngjiān méiyǒu fēn , yīnwei gōng Yēhéhuá jìsī de zhírèn jiù shì tāmende chǎnyè . Jiādé zhīpaì , Liúbiàn zhīpaì , hé Mǎnáxī bàn zhīpaì yǐjing zaì Yuēdànhé dōng dé le dì yè , jiù shì Yēhéhuá púrén Móxī suǒ gĕi tāmende .