10 Liúbiàn rén , Jiādé rén , hé Mǎnáxī bàn zhīpaì de rén dào le kàojìn Yuēdànhé de yī daì Jiānán dì , jiù zaì Yuēdànhé nàli zhú le yī zuò tán . nà tán kàn zhe gāo dà .