YuēShūyàjì 22:8

8 Duì tāmen shuō , nǐmen daì xǔduō cáiwù , xǔduō shēngchù hé jīn , yín , tóng , tiĕ , bìng xǔduō yīfu , huí nǐmen de zhàngpéng qù , yào jiāng nǐmen cóng chóudí duó lái de wù , yǔ nǐmen zhòng dìxiōng tóng fēn.