YuēShūyàjì 22:9

9 Yúshì Liúbiàn rén , Jiādé rén , Mǎnáxī bàn zhīpaì de rén cóng Jiānán dì de Shìluó qǐ xíng , líkāi Yǐsèliè rén , huí wǎng tāmen dé wèi yè de Jīliè dì , jiù shì zhào Yēhéhuá jiè Móxī suǒ fēnfu de dé le wèi yè zhī dì .