17 Cóng qián baì pí Ěr de zuìniè hái suàn xiǎo ma . suīrán wēnyì líndào Yēhéhuá de huì zhòng , dào jīnrì wǒmen hái méiyǒu xǐ jìng zhè zuì .