YuēShūyàjì 22:18

18 Nǐmen jīnrì jìng zhuǎn qù bù gēn cóng Yēhéhuá ma . nǐmen jīnrì jì beìnì Yēhéhuá , míngrì tā bì xiàng Yǐsèliè quánhuì zhòng fānù .