27 Nǎi shì wèi nǐ wǒ zhōngjiān hé nǐ wǒ hòurén zhōngjiān zuò zhèngjù , hǎo jiào wǒmen yĕ zaì Yēhéhuá miànqián xiàn Fánjì , píngān jì , hé biéde jì shìfèng tā , miǎndé nǐmen de zǐsūn rìhòu duì wǒmen de zǐsūn shuō , nǐmen yǔ Yēhéhuá wú fēn le .