YuēShūyàjì 22:25

25 Yīnwei Yēhéhuá bǎ Yuēdànhé déng wèi wǒmen hé nǐmen zhè Liúbiàn rén , Jiādé rén de jiāo jiè , nǐmen yǔ Yēhéhuá wú fēn le . zhèyàng , nǐmen de zǐsūn jiù shǐ wǒmen de zǐsūn bú zaì jìngwèi Yēhéhuá le .