2 Yuēshūyà duì zhòng mín shuō , Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , gǔ shí nǐmen de lièzǔ , jiù shì Yàbólāhǎn hé Náhè de fùqin Tālā , zhù zaì dà hé nàbiān shìfèng bié shén ,