3 Wǒ jiāng nǐmen de zǔzong Yàbólāhǎn cóng dà hé nàbiān daì lái , lǐng tā zǒu biàn Jiānán quán dì , yòu shǐ tāde zǐsūn zhòngduō , bǎ Yǐsā cìgĕi tā .