5 Yīnwei chūlai de zhòng mín dōu shòu guō gēlǐ . wéidú chū Āijí yǐhòu , zaì kuàngyĕ de lù shàng suǒ shēng de zhòng mín dōu méiyǒu shòu guō gēlǐ .