19 Zhòng shǒulǐng duì quánhuì zhòng shuō , wǒmen yǐjing zhǐ zhe Yēhéhuá Yǐsèliè de shén xiàng tāmen qǐshì , xiànzaì wǒmen bùnéng haì tāmen .