YuēShūyàjì 9:18

18 Yīnwei huì zhòng de shǒulǐng yǐjing zhǐ zhe Yēhéhuá Yǐsèliè de shén xiàng tāmen qǐshì , suǒyǐ Yǐsèliè rén bú jī shā tāmen . quánhuì zhòng jiù xiàng shǒulǐng fā yuànyán .