14 Uit het huis van Togarma leverden zij paarden, en ruiteren, en muilezels op uw markten.