17 En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.