Genesis 10:7 TNIV

7 The sons of Cush: Seba,1 Havilah,2 Sabtah, Raamah3 and Sabteka. The sons of Raamah: Sheba4 and Dedan.5