7 Cush's sons: Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, and Sabteca. And Raamah's sons: Sheba and Dedan.