7 The sons of Cush: Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, Sabteca. The sons of Raamah: Sheba, Dedan.