7 The sons of Cush: Seba, Havilah, Sabtah, Raamah and Sabteka. The sons of Raamah: Sheba and Dedan.