We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
29 Wǒ bú zaì yī nián zhī neì jiàng tāmen cóng nǐ miànqián niǎn chū qù , kǒngpà dì chéngwéi huāngliáng , yĕdì de shòu duō qǐlai haì nǐ .