Chūāijíjì 23:29

29 Wǒ bú zaì yī nián zhī neì jiàng tāmen cóng nǐ miànqián niǎn chū qù , kǒngpà dì chéngwéi huāngliáng , yĕdì de shòu duō qǐlai haì nǐ .