7 Yēhéhuá xiàng Yàbólán xiǎnxiàn , shuō , wǒ yào bǎ zhè dì cìgĕi nǐde hòuyì . Yàbólán jiù zaì nàli wéi xiàng tā xiǎnxiàn de Yēhéhuá zhú le yī zuò tán .