8 Cóng nàli tā yòu qiā dào Bótèlì dōngbiān de shān , zhī dā zhàngpéng . xībiān shì Bótèlì , dōngbiān shì Aì . tā zaì nàli yòu wéi Yēhéhuá zhú le yī zuò tán , qiúgào Yēhéhuá de míng .