Chuàngshìjì 12:5

5 Yàbólán jiāng tā qīzi Sālái hé zhíér Luódé , lián tāmen zaì Hālán suǒ jīxù de cáiwù , suǒ de de rénkǒu , dōu daì wàng Jiānán dì qù . tāmen jiù dào le Jiānán dì .