35 Lājié duì tā fùqin shuō , xiànzaì wǒ shēnshang bù biàn , bùnéng zaì nǐ miànqián qǐlai , qiú wǒ zhǔ búyào shēngqì . zhèyàng , Lābān sōuxún shénxiàng , jìng méiyǒu sōu chūlai .