34 Lājié yǐjing bǎ shénxiàng cáng zaì luòtuo de tuó lǒu lǐ , biàn zuò zaì shàng tóu . Lābān mó biàn le nà zhàngpéng , bìng méiyǒu mó zhe