We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
25 Dào dì sān tiān , zhòngrén zhèngzaì téngtòng de shíhou , Yǎgè de liǎng gè érzi , jiù shì Dǐná de gēge Xīmiǎn hé Lìwèi , gè ná dāo jiàn , chèn zhe zhòngrén xiǎng bú dào de shíhou lái dào chéng zhōng , bǎ yīqiè nán dīng dōu shā le ,