4 Tā xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de shì , xiàng yà hā jiā yíyàng . yīn tā fùqin sǐ hòu yǒu yà hā jiā de rén gĕi tā zhǔ móu , yǐzhì baìhuaì .