24 Yàlán de jūn bīng suī lái le yī xiǎo duì , Yēhéhuá què jiāng dà duì de jūn bīng jiāo zaì tāmen shǒu lǐ , shì yīn Yóudà rén lí qì Yēhéhuá tāmen lièzǔ de shén , suǒyǐ jiè Yàlán rén chéngfá yuē a shī .