10 Rújīn nǐmen yòu yǒu yì qiǎngbī Yóudà rén hé Yēlùsǎlĕng rén zuò nǐmen de nú bì , nǐmen qǐbù yĕ yǒu dé zuì Yēhéhuá nǐmen shén de shì ma .