9 Dàn nàli yǒu Yēhéhuá de yī gè xiānzhī , míng jiào é dé , chūlai yíngjiē wǎng sǎ Mǎlìyà qù de jūn bīng , duì tāmen shuō , yīnwei Yēhéhuá nǐmen lièzǔ de shén nǎonù Yóudà rén , suǒyǐ jiāng tāmen jiāo zaì nǐmen shǒu lǐ , nǐmen jìng nùqì chōng tiān , dà xíng shā lù .