24 Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ bì zhào zhe zaì Yóudà wáng miànqián suǒ dòu nà shū shàng de yīqiè zhòuzǔ , jiàng huò yǔ zhè dì hé qí shàng de jūmín .