16 Tāmen què xī xiào shén de shǐzhĕ , miǎoshì tāde yányǔ , jīqiào tāde xiānzhī , yǐzhì Yēhéhuá de fèn nù xiàng tāde bǎixìng fā zuò , wúfǎ kĕ jiù .