17 Suǒyǐ , Yēhéhuá shǐ Jiālèdǐ rén de wáng lái gōngjī tāmen , zaì tāmen shèng diàn lǐ yòng dāo shā le tāmende zhuàng dīng , bù liánxù tāmende shǎo nán chǔnǚ , lǎo rén bái sǒu . Yēhéhuá jiāng tāmen dōu jiāo zaì Jiālèdǐ wáng shǒu lǐ .