18 Jiālèdǐ wáng jiāng shén diàn lǐ de dà xiǎo qìmǐn yǔ Yēhéhuá diàn lǐ de cáibǎo , bìng wáng hé zhòng shǒulǐng de cáibǎo , dōu daì dào Bābǐlún qù le .