18 Luóbōān wáng chāiqiǎn zhǎng guǎn fù kǔ zhī rén de yà duō lán wǎng Yǐsèliè rén nàli qù , Yǐsèliè rén jiù yòng shítou dá sǐ tā . Luóbōān wáng jímáng shàng chē , taó huí Yēlùsǎlĕng qù le .