2 Shén rén fèng Yēhéhuá de méng xiàng tán hūjiào , shuō , tán nǎ , tán nǎ . Yēhéhuá rúcǐ shuō , Dàwèi jiā lǐ bì shēng yī gè érzi , míng jiào Yuēxīyà , tā bìjiāng qiū tán de jìsī , jiù shì zaì nǐ shàngmian shāoxiāng de , shā zaì nǐ shàngmian , rén de gútou yĕ bì shāo zaì nǐ shàngmian .