23 Yé hù hé Lìjiǎ de érzi Yuēná dá jìn le bā lì miào , duì baì bā lì de rén shuō , nǐmen chákàn chákàn , zaì nǐmen zhèlǐ bùkĕ yǒu Yēhéhuá de púrén , zhǐ kĕ róng liú baì bā lì de rén .