23 Yǐzhì Yēhéhuá cóng zìjǐ miànqián gǎn chū tāmen , zhēng rú jiè tā púrén zhòng xiānzhī suǒ shuō de . zhèyàng , Yǐsèliè rén cóng bĕn dì beìlǔ dào Yàshù , zhídào jīnrì .