5 Yàlán wáng shuō , nǐ kĕyǐ qù , wǒ yĕ dá xìn yú Yǐsèliè wáng . yúshì nǎi màn daì yínzi shí tā lián dé , jīnzi liù qiā Shĕkèlè , yīshang shí tào , jiù qù le .