7 Yǐsèliè wáng kàn le xìn jiù sī liè yīfu , shuō , wǒ qǐ shì shén , néng shǐ rén sǐ shǐ rén huó ne . zhè rén jìng dǎfa rén lái , jiào wǒ zhì hǎo tāde dàmáfēng . nǐmen kàn yī kàn , zhè rén hé yǐ xún xì gōngjī wǒ ne .