29 Wǒmen jiù zhǔ le wǒde érzi chī le . cì rì wǒ duì tā shuō , yào jiāng nǐde érzi qǔ lái , wǒmen kĕyǐ chī . tā què jiāng tāde érzi cáng qǐlai le .