10 Tāmen jiù qù jiào shǒu chéng mén de , gàosu tāmen shuō , wǒmen dào le Yàlán rén de yíng , bú jiàn yī rén zaì nàli , yĕ wú rén shēng , zhǐyǒu shuān zhe de mǎ hé lü , zhàngpéng dōu zhào jiù .