17 Tā jìn shèng suǒ shú zuì de shíhou , huì mù lǐ bùkĕ yǒu rén , zhí dĕng dào tā wéi zìjǐ hé bĕn jia bìng Yǐsèliè quánhuì zhòng shú le zuì chūlai .